PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
6e Gezamenlijke communicatiebericht naar de leden van onze twee gemeenten. 6e Gezamenlijke communicatiebericht naar de leden van onze twee gemeenten.Informele consultatie

De ingestelde werkgroep heeft in de afgelopen periode een groot aantal gesprekken gevoerd.
Om het conceptvisiedocument te verbeteren wilde de werkgroep graag verschillende doelgroepen spreken, zoals kerkelijk werkers, jongeren, gezinnen met jonge kinderen en senioren. Op 21 en 26 september waren er informatieve bijeenkomsten in respectievelijk Het Baken en de Kruiskerk. Op elk van deze bijeenkomsten waren er circa 20 belangstellende gemeenteleden aanwezig. Voor de informele consultatie is de werkgroep ook bij de kerkenraden op bezoek geweest.
 
Verbeteren visiedocument
Na de presentatie van het conceptvisiedocument heeft de werkgroep gevraagd om reacties. Dit heeft verschillende 

lees meer »
 
BESLUIT PKNW2020 BESLUIT PKNW2020

De Algemene Kerkenraad heeft aan de door haar ingestelde commissie PKNW2020 de opdracht gegeven om te helpen een visie te ontwikkelen op de toekomst van de Hervormde gemeente binnen de PKN in Woerden. In lijn met die opdracht is er binnen de wijkkerkenraden een bezinningstraject begonnen en zijn er gemeenteavonden georganiseerd. De gemeente is geïnformeerd over de Bijbelse opdracht om de eenheid te zoeken en er zijn waarden geformuleerd waarlangs deze eenheid gestalte zou kunnen krijgen. Aan de gemeenteleden is de gelegenheid geboden zich over deze opdracht en waarden uit te spreken, waarvan veel gebruik is gemaakt.
Op advies van de commissie heeft de Algemene Kerkenraad in september 2014 een voorgenomen besluit tot het in gesprek gaan over verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente in Woerden genomen.
Dit voorgenomen besluit is gepubliceerd in Hervormd Woerden en in de vier wijken op gemeenteavonden met gemeenteleden en daarna in de wijkkerkenraden besproken. De commissie heeft de reacties besproken en een advies aan de Algemene Kerkenraad uitgebracht. In het advies wordt een breed draagvlak geconstateerd om met vertrouwen het gesprek met de andere Protestantse Kerken in Woerden aan te gaan om te komen tot verdergaande samenwerking.
 
Op basis van dit advies heeft de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 18 nov. het volgende besluit genomen:
 
De Hervormde Gemeente wil het gesprek aan gaan om te komen tot een verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente in Woerden.
Voor wat de Hervormde Gemeente betreft gelden hierbij de volgende waarden:
We zijn een gemeente die leeft uit Gods genade in Jezus Christus, waarbij Gods Woord centraal staat.
Er is ruimte voor verschillende (wijk)gemeenten met ieder zijn eigen karakter. Ieder gemeentelid kan zich (om geografische of modaliteit redenen) aansluiten bij de (wijk)gemeente, waar binnen hij/zij zich veilig en geborgen voelt.
Deze (wijk)gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de invulling van pastoraat en eredienst.
In de gemeente is er zorg voor elkaar. Deze zorg strekt zich ook uit naar niet-actieve gemeenteleden.
Er is eenheid in het optreden naar buiten, in de missionaire en diaconale gerichtheid op onze medemens.
Er is ruimte voor nieuwe vormen van gemeente-zijn.De Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente worden begin 2015 uitgenodigd om de gesprekken aan te gaan.
L.C. de Jong
Scriba Algemene Kerkenraad
 

 
PKNW2020 PKNW2020

Veel gemeenteleden hebben gereageerd op de informatie die in Hervormd Woerden en op de gemeenteavonden gegeven is. Fijn dat zoveel mensen mee willen denken over de toekomst van onze gemeente.
Uit de reacties blijkt dat bij sommigen het beeld is ontstaan dat er in de toekomst geen ruimte meer zou zijn voor wijken van verschillende modaliteit of richting zoals die er nu zijn, maar dat alles samengevoegd zou worden. Dat is niet de bedoeling. In de informatiebrief, die in Hervormd Woerden heeft gestaan vragen we uw mening over de voorlopige ”uitgangspunten voor verdere bespreking met de andere PKN-gemeenten in Woerden”. Hier staat o.m. in dat de gemeente zal bestaan uit wijkgemeenten van verschillende modaliteit, dus bijv. zoals we nu confessionele wijken en gereformeerde bondswijken kennen.
 
Nu bestaat de PKN in Woerden uit drie afzonderlijke gemeenten (Evangelisch Lutherse Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente) met ieder een eigen algemene kerkenraad en met eigen wijken. De “voorlopige uitgangspunten…..” richten zich op het vormen van een PKN kerk in Woerden met één algemene kerkenraad en bestaande uit een aantal wijkgemeenten van verschillende signatuur en elk met zijn eigen kerkenraad.
 
Verder bleek dat het begrip modaliteitswijkgemeente vragen opriep. De kerkorde gaat uit van een gemeente die kan bestaan uit één of meer wijkgemeenten. Een wijkgemeente kan een geografische wijk omvatten, maar kan ook bestaan uit een groep gemeenteleden van dezelfde modaliteit of richting, zonder dat het beperkt is tot een geografische wijk. Hoe dat in Woerden praktisch vorm zal krijgen zal samen met de andere PKN gemeenten besproken moeten worden. Eerst zullen de vier hervormde wijkkerkenraden zich uit moeten spreken over de in de informatiebrief genoemde ”uitgangspunten ..”. Dit zullen zij doen met in achtneming van de reacties van de gemeenteleden uit hun wijk. In de komende maand hopen wij als commissie de uitspraken van de vier wijken samen te vatten in een voorstel aan de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad zal hierover een voorlopig besluit nemen, dat we met u op de gemeenteavonden in september/oktober hopen te bespreken. Daar zal dan ook tijd zijn om in te gaan op de andere punten die u in uw reacties genoemd hebt en die meer met het beleid van de wijkkerkenraad te maken hebben.
 
L. de Jong
Scriba AK
 

 
Achtergrondinformatie voor de bezinning op de toekomst van de Hervormde Gemeente Woerden Achtergrondinformatie voor de bezinning op de toekomst van de Hervormde Gemeente Woerden

Inleiding
Als gemeente weten wij ons geroepen om levend uit Gods genade in Jezus Christus onze opdracht te vervullen om het Woord te horen en te verkondigen, betrokken te zijn in Gods toewending tot de wereld en ons uit te strekken naar de komst van het Koninkrijk van God (Beleidsplan en art I van de kerkorde).
Wij willen gehoor geven aan de oproep van onze Here Jezus om één te zijn zoals de Vader en Jezus één zijn, opdat de wereld erkent, “dat U mij gezonden hebt en dat U hen liefgehad hebt, zoals U Mij liefgehad hebt” (Joh. 17:21 en 22). Wij dienen de liefde van God bekend te maken aan de wereld waarbij de eenheid in liefde aantoont dat Christus degene is die God gezonden heeft tot behoud van mensen.
Eenheid belijden we ook in de Apostolische Geloofsbelijdenis: wij geloven één heilige algemene Christelijke Kerk. Waarvan Christus het hoofd is en wij de leden(1Cor. 12). Wij geloven in één kerk, omdat we geloven in één God. “Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft, één lichaam, één geest zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen.(Ef. 4:3).
We hebben dus een Bijbelse opdracht de eenheid in de kerk als samenbindende kracht te bewaren en op te bouwen. Dan zal de gemeente groeien in geloof en liefde.
 
Wat betekent dit voor de Hervormde Gemeente? Hoe zouden we dit vorm willen geven en wat zijn onze verlangens daarbij? Hoe kunnen we het evangelie uitdragen in deze tijd? Hoe kunnen we de opdracht één te zijn in Christus verder gestalte geven binnen de Protestantse Kerk in Woerden?
Hierop zullen we ons als gemeenteleden moeten bezinnen als we nadenken over de toekomst van onze gemeente.
 

lees meer »
 
Bezinning op de toekomst van onze Hervormde Gemeente Bezinning op de toekomst van onze Hervormde Gemeente

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen heeft de Algemene Kerkenraad besloten zich samen met de wijkkerkenraden en de gemeenteleden te bezinnen op de toekomst van onze Hervormde Gemeente. Welke wensen en verlangens leven er  bij ons hiervoor, hoe zouden we die praktisch vorm kunnen geven, willen we verdergaande samenwerking met de andere PKN-kerken? Om dit te onderzoeken en om hierbij de inbreng van de gemeenteleden te krijgen is een commissie “PKNW 2020” ingesteld. Elke wijk heeft twee leden afgevaardigd, een kerkenraadslid en een gemeentelid. De commissie zal de wijkgemeenten en de AK begeleiden bij deze bezinning.
Met goedkeuring van de AK is een plan opgesteld om op basis van de bezinning een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Deze visie moet aan het eind van het jaar vorm hebben gekregen.
We willen dit in een paar stappen doen:

  1. op wijkgemeenteavonden ons bezinnen op de toekomst van onze (wijk)gemeente en inventariseren wat de wensen en verlangens van de gemeenteleden hiervoor zijn.
  2. de uitkomsten van de gemeenteavonden verzamelen en verwerken in een voorlopige visie.
  3. deze voorlopige visie, na overleg met de AK presenteren aan de gemeenteleden in een of meer wijkgemeenteavond(en).
  4. de eventuele opmerkingen vanuit de gemeente op deze voorlopige visie verwerken en de visie definitief vaststellen door de AK.
Om aan gemeenteleden de nodige achtergrondinformatie te geven wordt een informatiedocument opgesteld, dat in april onder alle gemeenteleden verspreid zal worden.
De gemeenteavonden zullen in de maand mei gehouden worden.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de wijkberichten. In Hervormd Woerden en op de website www.hervormdwoerden.nl zullen wij u regelmatig informeren over de voortgang.
Als u vragen hebt kunt u ons schriftelijk bereiken door te mailen naar .
 
 

 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


“Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?”
(n.a.v. Daniël 4 : 35)

Er kunnen dingen in dit leven gebeuren – bij iemand die de Heere kent – waardoor hij of zij zich bij tijden kan afvragen: Wat is God nu aan het doen? Dat kunnen mooie dingen zijn, waarbij boven je gebed en verwachting iets gebeurt. Zoals bij dat jonge stel, dat al jaren aan het dokteren was, maar er geen kinderen kwamen. En ineens, ‘zomaar’, toch in verwachting…
Dat kunnen ook lastige dingen zijn, die het leven omgooien en alles aanraken wat je hebt opgebouwd. Je huis, je werk, zelfs je lichamelijke omstandigheden. Dat kan bij ‘de gewone man’. Maar dat gebeurt ook bij aanzienlijke mensen.
 
Eén van de machtigste mensen, die de Bijbel noemt, is koning Nebukadnezar. In zijn tijd stond hij aan het grootste wereldrijk, dat voor en na hem zijns gelijke niet kende. De droom van een beeld en een boom maken dat duidelijk. Maar wat is 

meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijken Noord en West: Zondag 12 november in de Petruskerk. Opgeven bij ds. G. Schouten.  

Wijk Centrum-Oost: Zondag 29 oktober in de Petruskerk. Doopzitting om 20.00 uur in Het Baken. Datum nog niet bekend.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.